کد خبر: 2

تاریخ خبر: 1396/5/4عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، با توجه به رشد و گسترش فعالیت‌های صنعتی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش نیاز به خدمات مشاوره مدیریت، انجمن مشاوران مدیریت ایران در 1377 به همت تنی چند از پیش کسوتان صنعت مشاوره مدیریت کشور و با هدف ساماندهی این حرفه در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران مدیریت ایران به ثبت رسید و هم اکنون با بیش از 800 عضو حقوقی و 400 عضو حقیقی فعال به عنوان تنها تشکل صنفی- کارفرمائی فراگیر حرفه مشاوره مدیریت کشور در تمامی گرایش‌های مربوط در اواسط دهه دوم تلاش خالصانه و مستمر خود جهت اعتلای حرفه مشاوره مدیریت مشغول به فعالیت می‌باشد.
 

 

 عضویت در انجمن مشاوران مدیریت در ایران


شرکت پدیده تبار نیز افتخار عضویت در انجمن مشاوران مدیریت را به مدت یکسال را دارد. 

منبع: واحد روابط عمومی پدیده تبار