کد خبر: 20

تاریخ خبر: 1396/8/23مرداد 95

گواهی حسن انجام کار از انجمن زنان کارآفرین

شرکت پدیده تبار پس از اجرای موفق "سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین" در روز "ملی کارآفرینی"، گواهی حسن انجام کار را از سوی انجمن زنان کارآفرین دریافت کرد...

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، برگ زرینی دیگر به افتخارات شرکت پدیده تبار در برگزاری سمیتئاتر افزوده شد.
پس از اجرای موفق سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین در فرهنگسرای ارسباران، سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیرعامل محترم شرکت پدیده تبار، نائل به دریافت گواهی حسن انجام کار از انجمن زنان کارآفرین کشور گردید.

گواهی حسن انجام کار از انجمن زنان کارآفرین