کد خبر: 25

تاریخ خبر: 1396/9/18معرفی زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی و کارآفرینی

زینب حبیبی تبار در حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره یکی از زنان فعال و موفق کشور معرفی گردید.

زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار مبدع رویکرد نوین آموزشی، ترویجی و فرهنگی سمی آرت در ایران و کارآفرین برتر استان تهران در سال 95 بعنوان یکی از زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی و کارآفرینی معرفی گردید.